โครงการจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย - ปี 2555

จำนวนผู้เข้าชม  :   184

โครงการจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย - 7 ปี 2555 โรงเรียนบ้านสงินใต้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สิ่งของบริจาคและซื้อเพิ่มเติม
1.อปก.การเรียนการสอน+แผงโซล่าเซล-แบตเตอรี่
2.อปก.กีฬา+อปก.ประกอบอาหารกลางวันเด็ก
3.ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่ม
4.อาคารเรียนและห้องสุขา

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับสิ่งของบริจาคเพื่อการศึกษา

1.โรงเรียนสงินใต้
2.โรงเรียนห้วยกว้างใหม่
3.โรงเรียนห้วยกว้างเก่า
4.โรงเรียนห้วยส้ม
5.โรงเรียนกองแนะ
6.โรงเรียนแม่ลง

การให้การศึกษาคือการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้


ภาพสำรวจเส้นทางและสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป


การเดินทาง


ภาพโรงเรียนก่อนพัฒนา


ศาลาอเนกประสงค์


ประชุมหารือวางแผน


สิ่งของบริจาค ทำการคัดแยกก่อนส่งมอบ


ซื้อถาดหลุมให้ใส่อาหาร แต่ยังไม่ค่อยใช้ช้อน


ช่วยกันทาสีโรงเรียน


ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียน