โครงการจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย - ปี 2558

จำนวนผู้เข้าชม  :   144

โครงการจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย - ปี 2558

 

โครงการจัดสร้างอาคารเรียนและห้องสุขา รวมสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านราชา ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กำหนดส่งมอบอาคารเรียนวันที่ 5-10 ธันวาคม 2558

รายนามผู้บริจาคที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำและผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป

 

 

     
สายครูน้อง             รายได้จากการเช่าพระพิฆเนศ จากการแข่งขันกีฬา โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สมุทรปราการ ครูเลิฟ ทีมดรุณรัตน์ 1,000 บาท
กรุงเทพ ครูป้อง ทีม SEA HORSE 1,000 บาท
เชียงใหม่   คุณสมเกียรติ ทีมนานาชาติเชียงใหม่ 1,000 บาท
สายครูน้อง รายได้จากการวางเงินประท้วงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ นำมอบเพื่อสร้างอาคารเรียนและสื่อการเรียนการสอน 
กรุงเทพ ดญ.ชิติพัทธ์ สะเดา-ทีมบ้านสมเด็จ 1,000 บาท
กรุงเทพ ดญ.จุฑามาส มหาชัยยนต์วงศ์-ทีม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ 1,000 บาท
กรุงเทพ ดช.มารุจ แก่นนาค 1,000 บาท
สายครูน้อง รายชื่อผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านราชา 5-10 ธันวาคม 2558 
เชียงใหม่ สมเกียรติ ทีมนานาชาติเชียงใหม่ 2,000 บาท SCB
กรุงเทพ อารีย์ เจียไพแก้ว 10,000 บาท
สมุทรปราการ วรรณดี เภตราไชยอนันต์ 10,000 บาท
สมุทรปราการ สุนัน ลาภไพโรจน์ ร้านโอนันก็อปปี้ 1,000 บาท
สมุทรปราการ สุพร วิริยะบูรณ์ 300 บาท
สมุทรปราการ สุดา ปัดตะแวว 200 บาท
สมุทรปราการ วรรณา เป้พินิจ 200 บาท
สมุทรปราการ สำเริง สุขคล้าย 100 บาท
สมุทรปราการ สมชาย-จำนง โสภณปาล 200 บาท
สมุทรปราการ คุณจินตนา ศรีคง 1,000 บาท
สมุทรปราการ ครอบครัวน้อยแมว 1,000 บาท
สมุทรปราการ นิธิมา ฉัตรภัทรพล 500 บาท
สมุทรปราการ นภัสร หมื่นศรี  200 บาท
สมุทรปราการ พัชรี ชุมภูนนท์ 500 บาท
สมุทรปราการ สุเทพ ตั้งศักดิ์ยืน 500 บาท
สมุทรปราการ สุจิตรา สุกิตนิยากรณ์ 100 บาท
สมุทรปราการ อรอนงค์ ลี้ไพโรจน์กุล 100 บาท 
สมุทรปราการ อรุณ อ้นน้อย 100 บาท
สมุทรปราการ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน 3,291 บาท
สมุทรปราการ รัชดาพรรณ สาระศาลิน 1,000 บาท scb
สมุทรปราการ มนัชนก ศรีอิสาณ 1,000 บาท scb
กรุงเทพ จงกลนี ไทยเกื้อ 1,000 บาท scb
ระยอง ธภัคมน ชวนขยัน 500 บาท scb
กาญจนบุรี วรรณี เรืองโสภณ 1,000 บาท scb
กาญจนบุรี  ณัฏฐ์ชุดา อัจฉริยธรรม 500 บาท
 กรุงเทพ อภิฤดี วิเชียรศิลป์ 5,000 บาท scb
 กรุงเทพ ภาวินี โรจน์วาธรรม 2,000 บาท scb
 กรุงเทพ สุรชัย สงวนวงษ์ทอง 109 บาท scb
กรุงเทพ สรัลพิมพ์ เหลืองนวล 100 บาท scb
กรุงเทพ ครอบครัวสมประดีกุลและคณะ 100 บาท scb
กรุงเทพ ปนัท 500 บาทและคุณ บี 500 บาท ( ไม่บอกนามสกุล ) 1,000 บาท scb
กรุงเทพ สุพินดา และคุณ จันทนี ( ไม่บอกนามสกุล ) 200 บาท scb
สระบุรี ชมรมว่ายน้ำ พี สวิมมิ่ง สระบุรี 3,600 บาท scb
กรุงเทพ สมฤทัย บุญยืน 1,000 บาท scb
กรุงเทพ ศุภชัย จารุไชย-คุณวันงาม มีบุญสล้าง 500 บาท scb 
กรุงเทพ ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ และ พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง 500 บาท
กรุงเทพ นิลุบล กรองทอง 500 บาท scb 
กรุงเทพ วรรณา เตชะวงศ์ชัย ( โอนผ่านธนาคารกรุงไทย ) 2,000 บาท
  รวมเป็นเงิน 58,900 บาท
     

 


จัดทำหอพระพุทธรูป


รูปแบบอาคารเรียนมาตรฐาน

 
มุมมองอาคารเรียนขนาด 7 x 19 ม.

 
สิ่งของที่บริจาคทั้งเก่าและใหม่ นำมาคัดแยกเป็นหมวดหมู่