ตามมติ ครม.งดการรวมกลุ่มคนในสนามกีฬา 50 คนขึ้นไป 

เลื่อนแมตซ์การแข่งขันตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2556

หรือจนกว่ารัฐบาลจะประกาศสู่ภาวะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ